Mahalagang Paalala: Pagsasara ng JobXpress

Simula Oktubre 15, 2019, hindi na naa-access ang JobXpress website kasama ang lahat ng accounts na naka-register dito.

Inaasahan namin na ipagpapatuloy ang paghahatid ng inyong pangagailangan sa pamamagitan ng https://www.jobstreet.com.ph/.